1. Definities

 1. m3t internet te noemen "m3t internet" statutair gevestigd te Rotterdam.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m3t internet wordt gesloten.

2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van m3t internet, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en m3t internet.
 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor m3t internet niet bindend en niet van toepassing.
 3. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.
 4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de Opdrachtgever eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van m3t internet. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

4. Prijzen en tarieven

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de door m3t internet opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief B.T.W. en omzetbelasting.
 2. m3t internet is gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever periodiek aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door m3t internet aangekondigde verhoging, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
 3. De wijzigingen in prijzen en tarieven tot 9% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door ons toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling is m3t internet gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. m3t internet heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 6. Producten kunnen door Opdrachtgever worden omgezet in andere producten, wanneer het gaat om een omzetting naar een goedkoper product spreken wij van een downgrade. Het lagere tarief geldt dan voor de volgende factuur periode. Een downgrade van een overeenkomst door de Opdrachtgever dient minimaal een (1) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn voor het lopende contract te geschieden. Een downgrade door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden per post of per fax. Downgrades per e-mail kunnen niet worden verwerkt.
 7. Het dataverkeer/emailverkeer wordt door ons vastgesteld middels de methode die gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door m3t internet zoals beschreven op de web site van m3t internet.

5. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van m3t internet.
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan, per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt m3t internet het recht de prestatie van zijn kant (tijdelijk) stil te leggen.
 4. m3t internet stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 5. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de m3t internet kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de m3t internet een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 7. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd, dit geldt bij automatische incasso.
 8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt m3t internet een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van klant.
 9. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient m3t internet het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

6. Termijnen

 1. Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen m3t internet aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.
 2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient opdrachtgever m3t internet schriftelijk aan te manen, waarbij aan m3t internet alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat m3t internet overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

7. Aansprakelijkheid

 1. m3t internet is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar m3t internet weinig of geen invloed op kan uitoefenen. m3t internet kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met m3t internet of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met m3t internet.
 2. De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.000,00.
 3. m3t internet zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: - onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever. - verlies van gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan m3t internet ter beschikking worden gesteld. - iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens m3t internet, zal opdrachtgever m3t internet hiervan vrijwaren.
 4. m3t internet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie.
 5. m3t internet zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 6. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. m3t internet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. m3t internet is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 7. m3t internet is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die m3t internet mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 9. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan m3t internet. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die m3t internet als gevolg daarvan lijdt.

8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan m3t internet niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan m3t internet.

9. Privacy

 1. m3t internet onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij m3t internet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.
 2. m3t internet verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van in haar bezit zijnde emailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden. Klanten ontvangen wel de (gratis) m3t internet Nieuwsbrief, met service mededelingen en nieuws over de dienstverlening en producten van m3t internet.
 3. De Opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan m3t internet zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van m3t internet welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor m3t internet en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij m3t internet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

10. Forumkeuze en toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen m3t internet en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door m3t internet gedane offertes en met m3t internet gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Rotterdam, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van m3t internet.

11. Hosting

 1. Het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina's. m3t internet stelt de schijf- en dataruimte steeds ter beschikking voorzover de klant de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. De Opdrachtgever zal de beschikbaarheid van de schijf- en dataruimte zelf in de gaten houden.
 2. Het in stand brengen en houden van verbindingen die via het systeem van m3t internet met het internet gemaakt kunnen worden inclusief het ter beschikking stellen van de website voor raadpleging op het internet.
 3. Het verzorgen van/ter beschikking stellen van uitwijkdiensten, indien gebruik c.q. de bereikbaarheid van de website ten gevolge van enige andere oorzaak blijvend onmogelijk is.
 4. Het leveren van gebruiksondersteuning.

12. Domeinnaamregistratie

 1. m3t internet zal - indien nodig - de voor de website benodigde domeinnaam of namen aanvragen (bijvoorbeeld bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, SIDN).
 2. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal m3t internet alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.
 3. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaamextensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam danwel extensie uitgeeft dient de Opdrachtgever aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan heeft m3t internet het recht de toegekende domeinnaamregistratie van Opdrachtgever ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure op te schorten.
 4. m3t internet houdt zich het recht voor domeinen niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met twee maanden.

13. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal door het gebruik van de hosting-dienst van m3t internet geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen,de netiquette, de overeenkomst handelen. In het bijzonder zal de Opdrachtgever:
  - de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
  - geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
  - geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
  - niet sexueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
  - het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
  - niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
  - zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor u niet geautoriseerd bent;
  - niet ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail (bekend als SPAM en/of SPAMEN);
  - geen virussen verspreiden;
  - niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de systemen van m3t internet wordt verhinderd;
  - geen illegale content beschikbaar stellen in welke vorm dan ook (b.v warez, linken en doorverwijzingen);
  - niet gebruik maken van script/programma's waarvan bekend staat dat deze veel resources van de systemen van m3t internet vergen;
 2. Indien Opdrachtgever, naar het oordeel van m3t internet, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van m3t internet, is m3t internet gerechtigd met onmiddellijke ingang de ( hosting ) diensten te blokkeren en te verwijderen, zonder dat m3t internet tot enige schadevergoeding gehouden is.
 3. Het is Opdrachtgever toegestaan de diensten van m3t internet ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen m3t internet en Opdrachtgever. Indien m3t internet onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is m3t internet gerechtigd de ( hosting ) dienst van Opdrachtgever te blokkeren.
 4. De Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de Opdrachtgever verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks m3t internet, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de Opdrachtgever slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door m3t internet toegestane verbinding met het systeem bestaat.
 5. De Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij ruime overschrijding is m3t internet bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de m3t internet diensten informatie te verwijderen.

Powered by WHMCompleteSolution